بستن
FA EN

فرم های آزمایشگاه

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم_3-_استفاده_از_مجموعه_آزمایشگاهی_دانشکده_علوم_ک دانلود (16.4k)
فرم 7- تعهد رعایت اصول ایمنی دانلود (24.0k)
فرم 6- اطلاعات نمونه های ذخیره شده در فریزرها دانلود (32.5k)
فرم 5- استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی در ایام تعطیلات رسمی دانلود (32.5k)
فرم 4- هزینه های انجام شده مربوط به پایان نامه ها دانلود (101.0k)
فرم 2- استفاده از آزمایشگاه مرکزی و همکار (برای دانشجویان خارج از دانشکده دانلود (39.0k)
فرم 1- درخواست مواد شیمیایی از داروخانه دانلود (118.2k)
ایمنی محیط کار، مواد شیمیایی و تجهیزات دانلود (983.5k)

آزمایشگاه های دانشکده علوم کشاورزی