بستن
FA EN AR RU FR CHI

اتاق کشت سلول

اتاق کشت سلول


اتاق کشت سلول

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- میکروسکوپ 2- هود استریل لامین ایر فلو 3- انکوباتور 4- سمپلر و سایر وسایل ضروری برای کشت سلول حشرات