بستن
FA EN

آزمایشگاه تحقیقاتی حشره شناسی

آزمایشگاه تحقیقاتی حشره شناسی


آزمایشگاه تحقیقاتی حشره شناسی

در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حشره شناسی انجام می شود. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- دو واحد اتاقک رشد حشرات 2- دو دستگاه انکوباتور 3- یک دستگاه هود 4- استریو میکروسکوپ 5- میکروسکوپ و ادوات و وسایل مربوط به پرورش و بررسی زیست شناسی حشرات و آفات گیاهی