بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه تحقیقاتی خاکشناسی و بیولوژی خاک

آزمایشگاه تحقیقاتی خاکشناسی و بیولوژی خاک


آزمایشگاه تحقیقاتی خاکشناسی و بیولوژی خاک

در این آزمایشگاه اغلب آزمایش‌های فیزیکی، شیمیایی، کانی‌شناسی و میکروبیولوژی مربوط به پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و نیز طرح های تحقیقاتی گروه انجام می‌گیرد. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- دستگاه‌های جذب اتمی 2- اسپکتروفتومتر دیجیتالی 3- سانتریفیوژ 4- اتوکلاو 5- فِليم فتومتر bio 1 bio 2