بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه تغذیه دام

آزمایشگاه تغذیه دام


آزمایشگاه تغذیه دام

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- کجلدال 2- کوره الکتریکی 3- دسیکاتور 4- ترازوی دیجیتال 5- فور (آون) پنکه‌دار 6- آب مقطر گیری 7- هموژنایزر 8- کجلدال 4 خانه 9- الکتروآنالایز 10- سوماتیک سل کانتر 11- آب مقطر گیری 12- میکروسکوپ المپوس 13- نیم تنه گاو