بستن
FA EN

آزمایشگاه حشره شناسی

آزمایشگاه حشره شناسی


آزمایشگاه حشره شناسی

در این آزمایشگاه بخش عملی دروس حشره­ شناسی، آفات گیاهی، جانورشناسی و سم­ شناسی تدریس می­ شود. سایر وظایف این آزمایشگاه تهیه کلکسیون­ های آموزشی مربوط به دروس حشره ­شناسی، جانورشناسی و آفات گیاهی، تهیه اسلایدهای لازم از نمونه­ های حشرات و آفات گیاهی، تهیه کلکسیون حشرات مفید مانند حشرات شکارگر، پارازیتوئید و گرده­ افشان و تهیه لوح­ های فشرده آموزشی حشره­ شناسی می­ باشد. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- استریومیکروسکوپ ( بینوکولار) 2- میکروسکوپ 3- آون 4- وسایل جمع آوری و نگهداری و تشریح حشرات، آفات گیاهی و جانور شناسی 5- هود شیمیایی است