بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه زراعت

آزمایشگاه زراعت


آزمایشگاه زراعت

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- دستگاه سوکسله (برای استخراج و اندازه‌گیری میزان روغن دانه) 2- دستگاه رطوبت سنج بذر 3- انکوباتور یخچال دار 4- ترازوی دیجیتالی تا چهار رقم اعشار 5- آون 6- اتوکلاو 7- دستگاه‌های اندازه‌گیری سطح برگ (ثابت و قابل حمل) 8- دستگاه اندازه‌گیری فلورسانس کلروفیل 9- دستگاه اندازه‌گیری فتوسنتز و تبادلات گازی گیاه 10- تابش سنج فتوسنتزی 11- دستگاه اندازه‌گیری دمای پوشش گیاهی 12- کلروفیل‌متر 13- پوست کن برنج 14- سفیدکن بذر برنج 15- رطوبت سنج 16- رفراکتومتر 17- اسپکتروفتومتر