بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه سلولی و مولکولی

آزمایشگاه سلولی و مولکولی


آزمایشگاه سلولی و مولکولی

در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با باکتری و ویروس شناسی گیاهی، حشره شناسی و قارچ ‌شناسی ملکولی انجام می شود. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- انکوباتور 2- الکتروفورز 3- ژل داک 4- دستگاه PCR 5- تیوپ هیتر 6- مینی سانتریفوژ 7- سمپلر 8- هود لامین ایر فلو 9- یخچال و وسایل مربوط به نگهداری، شناسایی و بررسی باکتری ها و ویروس های گیاهی جداسازی، شناسایی و تهیه کلکسیون از باکتری ها و ویروس های بیماری زای گیاهی و انجام مطالعات مربوط به پروکاریوت های گیاهی (شامل بررسی های سیستماتیک بیوشیمیایی، بیولوژی و مولکولی) نیز در این آزمایشگاه انجام می شود.