بستن
FA EN

آزمایشگاه سم شناسی و فیزیو لوژی حشرات

آزمایشگاه سم شناسی و فیزیو لوژی حشرات


آزمایشگاه سم شناسی و فیزیو لوژی حشرات

در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه سم¬شناسی و فیزیولوژی حشرات انجام می¬شود. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- دستگاه های اسپکتروفتومتر 2- میکروپلیت ریدر 3- pH متر 4- پمپ خلا 5- الکتروفورز پروتئین ها 6- انکوباتور