بستن
FA EN

آزمایشگاه شیمی و حاصلخیزی خاک و کود

آزمایشگاه شیمی و حاصلخیزی خاک و کود


آزمایشگاه شیمی و حاصلخیزی خاک و کود

در این آزمایشگاه اغلب خصوصیات شیمیایی خاک، آب و گیاه اندازه‌گیری شده و بر اساس آن حاصلخیزی و کیفیت خاک، کیفیت آب و وضعیت تغذیه‌ای گیاه ارزیابی می‌ شود. خصوصیات شیمیایی قابل اندازه‌گیری شامل؛ کاتیون‌ها و آنیون‌های محلول (کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، سولفات، کلر، نیترات، کربنات، بی کربنات و غیره)، کاتیون‌های تبادلی، ظرفیت تبادل کاتیونی خاک (CEC)، واکنش (pH) خاک و آب، هدایت الکتریکی (EC) خاک و آب، آهک، گچ، مواد آلی و ازت، فسفر و پتاسیم می‌باشد. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- pH متر 2- هدایت سنج 3- کجلدال 4- فلام فتومتر 5- سانتریفیوژ 6- آون 7- انواع غربال ها shimi