بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه فیزیولوژی دام

آزمایشگاه فیزیولوژی دام


آزمایشگاه فیزیولوژی دام

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- استریومیکروسکوپ (بینو کولار) 2- میکروسکوپ اولمپیوس 3- کامپیوتر 4- یخچال ارج 5- یخچال هیمالیا 6- هات پلت 7- ترازوی دیجیتال با دقت 001/0 8- Dry bathMini spine plus 9- آون 10- هود استریل 11- PH متر 12- ترموسایکلر 13- میکروسکوپ تخصصی فازکنتراست سه چمشمی 14- میکروسکوپ دو چشمی نوری 15- میکروسکوپ اولمپیوس IX70