بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه فیزیک و فرسایش خاک

آزمایشگاه فیزیک و فرسایش خاک


آزمایشگاه فیزیک و فرسایش خاک

تعیین خصوصیات فیزیکی خاک از جمله توزیع اندازه ذرات اولیه یا بافت (میزان شن، رس و سیلت)، جرم مخصوص حقیقی و ظاهری خاک، مکش خاک در رطوبت های مختلف (منحنی رطوبتی خاک)، SP، FC و PWP، رطوبت قابل استفاده خاک، رطوبت خاک، وضعیت ساختمان خاک (اندازه و پایداری)، نفوذپذیری خاک نسبت به آب، هدایت هیدرولیکی خاک به روش بار ثابت و افتان در این آزمایشگاه صورت می‌گیرد. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- استوانه‌های مضاعف 2- صفحات تحت فشار (Pressure Plate) 3- غشاء تحت فشار (Pressure Membrane) 4- استوانه‌های دارسی 5- آون 6- اُگر 7- نمونه بردارهای خاک phisik 1 phisik 2