بستن
FA EN

آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماری های قارچی

آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماری های قارچی


آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماری های قارچی

در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و طرح های تحقیقاتی اساتید گروه در خصوص قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان انجام می شود. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- انکوباتور 2- ژرمیناتور 3- هود 4- میکروسکوپ 5- استریو میکروسکوپ 6- یک دستگاه کامپیوتر و ادوات و وسایل مربوط به نگهداری، شناسایی، پرورش و بررسی زیست شناسی قارچ ها و بیماری های قارچی گیاهان جمع آوری، شناسایی و تهیه کلکسیون از قارچهای بیماری زای گیاهی و انجام مطالعات مربوط به جنبه های مختلف بیماری زایی و زیست شناسی قارچ ها نیز در این آزمایشگاه انجام می شود.