بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه مساحی و نقشه برداری

آزمایشگاه مساحی و نقشه برداری


آزمایشگاه مساحی و نقشه برداری

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- دوربین های ترازیاب 2- تئودولیت های دیجیتال 3- توتال استیشن 4- دستگاه دیستو