بستن
FA EN

آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی


آزمایشگاه میکروبیولوژی

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- میکروسکوپ المبیری 2- میکروسکوپ المپوس 3- انکوباتور 4- کفی کانتر 5- آب مقطر گیری 6- میکروسکوپ مادیران