بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه هوا و اقلیم شناسی

آزمایشگاه هوا و اقلیم شناسی


آزمایشگاه هوا و اقلیم شناسی

کلیه ابزارهای سنجش پارامترهای هواشناسی شامل باد، رطوبت، دما، فشار و ... را در اختیار دارد.