بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه هیدرولیک

آزمایشگاه هیدرولیک


آزمایشگاه هیدرولیک

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- ونتوری متر 2- دستگاه تعیین مرکز فشار 3- رتامتر 4- فلوم های آزمایشی با شیب متغییر به طول های 5 و 15 متر 5- جت آب 6- میز هیدرولیکف 7- دستگاه رسیفرلدر 8- دستگاه افت در لوله ها 9- دستگاه آزمایش برنولی 10- دستگاه فشار هیدرواستاتیک 11- فلوم آزمایشگاهی