بستن
FA EN

آزمایشگاه پژوهشی کرم ابریشم

آزمایشگاه پژوهشی کرم ابریشم


آزمایشگاه پژوهشی کرم ابریشم

آزمایشگاه کرم ابریشم شامل وسایل و امکانات : 1-سمپلر 2- استیرر و هات پلت دیجیتال 3- هموژنایزر 4- ژرمیناتور 5- انکوباتور 6- انکوباتور CO2 7- انکوباتور یخچال دار 8- سانتریفوژ 9- دستگاه اندازه گیری رطوبت برگ 10- میکروسکوپ اینورت 11- اسکنر ژل 12- الکتروفورز افقی ژل آگاروز Biometra 13- الکتروفورزعمودی ژل پلی اکریل آمید Bio- Rad 14- فریزر 20- درجه سانتیگراد 15- یخچال معمولی 16- فور- اتو- آون 17- ترموسایکلر (PCR) 40 خانه 18- مخزن ازت مایع 30 لیتری 19- شیکر 20- شیکر انکوباتور 21- پمپ خلاء 22- ورتکس 23- pH متر 24- ژل داکیومنتیشن 25- ترمال پرینتر 26- آب مقطرگیری یکبار تقطیر 27- آب مقطرگیری دو بار تقطیر 28- ترازوی دیجیتال با دقتهای مختلف 29- اسپکتروفتومتر کارگاه تحقیقاتی پرورش کرم ابریشم شامل وسایل و امکانات : 1- خانچه چوبی (سینی پرورش)    80 عدد 2- طبق فلزی چرخدار 4 طبقه        10 عدد 3- دستگاه کرک گیر برقی            یک دستگاه 4- رطوبت ساز                            2 دستگاه بخش تجهیزات عمومی شامل وسایل و امکانات : Kato ژرمیناتور کروک فریزر 80 – (GFL) دسیکاتور بن ماری سانتریفیوژ یخچال دارEpendort شیکر انکوباتور(GFL) فریزر هیمالیا فریزر 80 – (DAIRE) هود (BFASTA) هموژنایزر PH متر ساوکوریوس PH متر WTW بینوکولار (BioRAD) ترموسایکلر (eppendort) Vortex ژرمیناتور گرمک ژرمیناتور ایران خوشکار مگنت اسپترو ژل داک (1310-Ra) شیکر انکوباتورSTBATA شیکر انکوباتور INFORS