بستن
FA EN

آزمایشگاه پیدایش، طبقه بندی و ارزیابی خاک

آزمایشگاه پیدایش، طبقه بندی و ارزیابی خاک


آزمایشگاه پیدایش، طبقه بندی و ارزیابی خاک

تهیه، بررسی و مطالعه نقشه‌های خاک، کاربری اراضی و شیب و همچنین تفسیر عکس‌های هوایی و تهیه نقشه‌های تفسیری در این آزمایشگاه انجام می‌گیرد. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- میزهای نوری 2- استریوسکپ‌های ثابت و جیبی 3- شیب‌سنج 4- موقعیت یاب جغرافیای (GPS)