بستن
FA EN

آزمایشگاه ژنومیکس

آزمایشگاه ژنومیکس


آزمایشگاه ژنومیکس

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: الکتروپورتیدر (Biorad) Tissue Lysers ترازو Sartorius) 0/1mg) مینی انکوباتور اسپکتروفتومتر مگنت اسپتر (Yello line) میکروسانتریفیوژ (Eppenderf) سانتریفیوژ (Labofuge) شیکر (Ika) ست سمپلر Gilson ست سمپلر Eppender