بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه کشت بافت

آزمایشگاه کشت بافت


آزمایشگاه کشت بافت

این آزمایشگاه به کلیه دستگاه‌های مورد نیاز کشت بافت های گیاهی من جمله اتوکلاو، اتاقک استریل کشت، اتاقک رشد و غیره مجهز است. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- گاز کروماتوگرافی GC 2- کروماتوگرافی مایع HPLC 3- میکروتوم 4- گلخانه آموزشی شیشه ای 5- گلخانه شیشه ای تحقیقاتی 6- اتاقک رشد 7- ماکروفر 8- اسپکتروفتومتر 9- آون 10- pHو ECمتر 11- Vortex 12- میکروسکوپ