بستن
FA EN AR RU FR

آزمایشگاه کشت بافت

آزمایشگاه کشت بافت


آزمایشگاه کشت بافت

این آزمایشگاه به کلیه دستگاه‌های مورد نیاز کشت بافت های گیاهی من جمله اتوکلاو، اتاقک استریل کشت، اتاقک رشد و غیره مجهز است. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- گاز کروماتوگرافی GC 2- کروماتوگرافی مایع HPLC 3- میکروتوم 4- گلخانه آموزشی شیشه ای 5- گلخانه شیشه ای تحقیقاتی 6- اتاقک رشد 7- ماکروفر 8- اسپکتروفتومتر 9- آون 10- pHو ECمتر 11- Vortex 12- میکروسکوپ