بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشگاه کنه شناسی و نماتد شناسی

آزمایشگاه کنه شناسی و نماتد شناسی


آزمایشگاه کنه شناسی و نماتد شناسی

در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و طرح های تحقیقاتی اساتید گروه در ارتباط با کنه شناسی و نماتد شناسی انجام می شود. در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- میکروسکوپ 2- استریومیکروسکوپ 3- ادوات و وسایل مربوط به جمع آوری، نگهداری، شناسایی و بررسی کنه های گیاهی و بررسی در خصوص نماتدهای گیاهی 4- جداسازی، شناسایی و تهیه اسلایدهای میکروسکوپی از کنه ها شامل کنه های مضر و کنه های مفید 5- نگهداری کلکسیون اسلاید های میکروسکوپی و نمونه هایی از گیاهان آفت زده حاوی علایم و آثار خسارت کنه های گیاهی رویآن ها 6- بررسی های زیست شناسی و فونستیک کنه ها و مطالعه در خصوص جنبه های مختلف نماتد شناسی