بستن
FA EN

آزمایشگاه کیفیت آب

آزمایشگاه کیفیت آب


آزمایشگاه کیفیت آب

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد: 1- اسپکتروفتومتر 2- فلیم فتومتر 3- شیکر 4- EC سنج 5- pHسنج 6- سانتریفیوژ 7- سمپلر 8- فلوم wsc 9- دسیپنسر 10- bodسنج