بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعیه در خصوص درس مجازی دانشکده علوم کشاورزی

اطلاعیه در خصوص درس مجازی دانشکده علوم کشاورزی


اطلاعیه در خصوص درس مجازی دانشکده علوم کشاورزی

به اطلاع دانشجویان دانشکده علوم کشاورزی که درس مجازی را در نیمسال 971 اخذ کرده اند، می رساند آشنایی با نحوه برگزاری کلاس روز یکشنبه 97/7/1 براساس برنامه زمانبدی زیر در آمفی تئاتر شهید آوینی دانشکده علوم کشا.رزی برگزار می شود:

1- دروس هوا و اقلیم شناسی + مبانی ترویج و آموزش کشاورزی ساعت 8/30 الی 10 2- دروس مبانی کشاورزی دقیق + اصلاح دام + اکولوژی + سبزیکاری ساعت 10 الی 12