بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب مقاله اعضای هیئت علمی دانشکده علوم کشاورزی به عنوان مقاله داغ

انتخاب مقاله اعضای هیئت علمی دانشکده علوم کشاورزی به عنوان مقاله داغ


انتخاب مقاله اعضای هیئت علمی دانشکده علوم کشاورزی به عنوان مقاله داغ

طی گزارش مجله "Reproduction in Domestic Animals" مقاله با عنوان " A Review on Prolificacy Genes in Sheep"   که  توسط دونفر از اعضای گروه علوم دامی دانشکده  آقایان دکتر سید ضیاء الدین میر حسینی و دکتر نوید قوی حسین زاده به چاپ رسیده است، در ردیف مقالات دارای بیشترین دانلود این مجله در فاصله زمانی سال های 2016 تا 2018 بوده است. شایان ذکر است  این ژورنال از مجلات ISI-WOS(Q2) و ناشر آن Wiley بوده و ضریب تاثیر سال 2017 این مجله 1/422 است.

لینک دسترسی به مقاله داغ