بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب عضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی به عنوان رئیس شعبه استان گیلان انجمن حشره شناسی ایران

انتصاب عضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی به عنوان رئیس شعبه استان گیلان انجمن حشره شناسی ایران


انتصاب عضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی به عنوان رئیس شعبه استان گیلان انجمن حشره شناسی ایران

طی حکمی از سوی علی اصغر طالبی کهدویی (رئیس انجمن حشره شناسی ایران) آقای دکتر جلال جلالی سندی استاد گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی  به عنوان رئیس شعبه استان گیلان انجمن حشره شناسی ایران انتخاب شد.

متن حکم