بستن
FA EN AR RU FR CHI

آیین نامه ها

آیین نامه ها


آیین نامه ها

طول دوره، ثبت نام و انتخاب واحد :

- فرم های مربوط به انتخاب استاد راهنما، آزمون جامع و دفاع از پروپوزال برای دانشجویان دکتری ورودی 88 به بعد

- آزمون جامع و مراحل اجرایی آن (فرم ها )

مراحل و مقررات مربوط به تصویب پروپوزال، راهنمای نگارش پروپوزال :

- فرم پروپوزال ،

- فرم گزارش وضعیت تحصیلی

- شرایط و مقررات استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت 

 مراحل و مقررات مربوط به دفاع از رساله :

راهنمای نگارش رساله

مجوز دفاع 

صورتجلسه دفاع و تعهد نامه 

ارزشیابی نمره 

فرم گواهی مقاله

 مراحل و مقرات مربوط به دانش آموختگی و تسویه حساب، فرم های مربوط:

فرم کنترل رساله

دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکترای تخصصی سال 1393