بستن
FA EN AR RU FR CHI

باحضور معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد.

باحضور معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد.


باحضور معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد.

به منظور تبادل نظر و آگاهی از اهداف و برنامه های پژوهشی دانشگاه،  جلسه ای در  روز شنبه مورخ 94/4/5 با حضور معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشکده علوم کشاورزی  در سالن شهید آوینی برگزار شد.