بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید هیئت رئیسه دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه القادسیه عراق از دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

بازدید هیئت رئیسه دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه القادسیه عراق از دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان


بازدید هیئت رئیسه دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه القادسیه عراق از دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

صبح امروز هئیتی از دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه القادسیه عراق باتفاق رئیس روابط بین الملل دانشگاه گیلان از ساختمان آزمایشگاه های دانشکده و موزه جانور شناسی دانشکده علوم کشاورزی  بازدید کردندو در جلسه ای با حضور مدیریت دانشکده راههای همکاری و انعقاد تفاهم نامه بین دو دانشگاه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و مقرر شد پس از انعقاد قرارداد کلی فی مابین دو دانشگاه نسبت به انعقاد قرارداد با جزئیات بیشتر بین دانشکده ها تفاهم نامه  همکاری منعقد گردد.