بستن
FA EN AR RU FR

بازدید هیئت رئیسه دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه القادسیه عراق از دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

بازدید هیئت رئیسه دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه القادسیه عراق از دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان


بازدید هیئت رئیسه دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه القادسیه عراق از دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

صبح امروز هئیتی از دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه القادسیه عراق باتفاق رئیس روابط بین الملل دانشگاه گیلان از ساختمان آزمایشگاه های دانشکده و موزه جانور شناسی دانشکده علوم کشاورزی  بازدید کردندو در جلسه ای با حضور مدیریت دانشکده راههای همکاری و انعقاد تفاهم نامه بین دو دانشگاه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و مقرر شد پس از انعقاد قرارداد کلی فی مابین دو دانشگاه نسبت به انعقاد قرارداد با جزئیات بیشتر بین دانشکده ها تفاهم نامه  همکاری منعقد گردد.