بستن
FA EN AR RU FR CHI

بررسی مسایل علوم زراعی استان

بررسی مسایل علوم زراعی استان


بررسی مسایل علوم زراعی استان

اعضاء : دکتر مسعود اصفهانی (نماینده رییس دانشکده) دکتر جعفر اصغری دکتر مجید مجیدیان دکتر محسن زواره دکتر غلامرضا محسن­ آبادی مهندس شایگان ادیبی (مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی) مهندس مسعود پورابراهیمی (کارشناس مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی) مهندس محمد ابراهیمی (مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی