بستن
FA EN AR RU FR CHI

ترجمه کتاب مدیریت بیماریهای درختان و درختچه های زینتی توسط عضو هیئت علمی دانشکده علوم کشاورزی

ترجمه کتاب مدیریت بیماریهای درختان و درختچه های زینتی توسط عضو هیئت علمی دانشکده علوم کشاورزی


ترجمه کتاب مدیریت بیماریهای درختان و درختچه های زینتی توسط عضو هیئت علمی دانشکده علوم کشاورزی

این کتاب، که توسط آقای دکتر سالار جمالی عضو هیئت علمی گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی ترجمه شد. خلاصه­ ای از روشهای مدیریت بیماری­های گیاهی و دربرگیرنده اطلاعاتی در خصوص گیاهان زینتی چوبی و درختان سایه­ انداز می­ باشد. گسترش و نگهداری بهینه ازفضای سبز وگیاهان زینتی، یکی ازراهکارهای بشردرمواجهه باآلودگیهای زیست محیطی به شمار می­ رود و بیماریهای گیاهی ازجمله عوامل محدودکننده پرورش این گیاهان محسوب می ­شوند. کتاب مذکور، مجموعه­ای ازاقدامات مدیریتی جهت کاهش خسارت ناشی ازبیماریهای گیاهی در درختان و درختچه­های زینتی است.  این اثردارای ویژگیهایی است که آن­ را ازسایرآثار به چا پرسیده دراین زمینه متمایز نموده و به صورت راهنمایی کاربردی، برای علاقمندان قابل استفاده می­ سازد. ازجمله این ویژگی­ها میتوان به جامع بودن مطالب درعین اختصار، دسته بندی مناسب اطلاعات، استناد به تحقیقات معتبرودستورالعمل­های مبتنی برعلم روز اشاره کرد. امید است ترجمه حال حاضر، گام مثبتی درجهت ارتقای علم مدیریت بیماریهای گیاهی برای دانشجویان، متخصصی نوعلاقمندان باشد. استفاده از آن برای دانشجویان، باغداران،  نهالکاران،  مهندسین فضای سبز، مروجین آموزش و مشاورین گیاهپزشکی توصیه می­ شود.