بستن
FA EN AR RU FR CHI

تناوب انتشار نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران از دو فصلنامه به فصلنامه تغییر یافت

تناوب انتشار نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران از دو فصلنامه به فصلنامه تغییر یافت


تناوب انتشار نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران از دو فصلنامه به فصلنامه تغییر یافت

با توجه به استقبال گسترده محققین، اعضای هیأت علمی و دانشجویان سراسر کشور در ارسال مقاله به نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، طی درخواست معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان و موافقت کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تناوب انتشار نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران از دو فصلنامه به فصلنامه تغییر یافت. شایان ذکر است پیش از این، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران به مدیر مسئولی دکتر سید محمدرضا احتشامی و سردبیری دکتر حبیب ا... سمیع زاده لاهیجی در دو فصلنامه به چاپ می رسید. شماره های جدید نشریه به صورت فصلنامه در سال 1395 به زودی بر روی سایت نشریه قرار خواهد گرفت.