بستن
FA EN AR RU FR CHI

درخشش مقاله عضو هیئت علمی دانشکده علوم کشاورزی در مجله Journal of Agricultural Science and Technology

درخشش مقاله عضو هیئت علمی دانشکده علوم کشاورزی در مجله Journal of Agricultural Science and Technology


درخشش مقاله عضو هیئت علمی دانشکده علوم کشاورزی در مجله Journal of Agricultural Science and Technology

مقاله آقای دکتر نوید قوی حسین زاده عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی با عنوان Estimating Daughter Yield Deviation and Validation of Genetic Trend for Somatic Cell Score in Holstein Cattle Using Random Regression Test Day Model که در جلد 18 شماره 6 سال 2016 و صفحات 1467 الی 1474 Journal of Agricultural Science and Technology به چاپ رسیده در ردیف پربازدیدترین مقالات این ژورنال معرفی شده است. لازم به توضیح است که این ژورنال از مجلات JCR بوده و ضریب تاثیر سال 2015 این مجله 0/815 است.