بستن
FA EN AR RU FR

دفاع اولین دانشجوی دکتری تغذیه دام در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

دفاع اولین دانشجوی دکتری تغذیه دام در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان


دفاع اولین دانشجوی دکتری تغذیه دام در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

اولین دانشجوی دکتری رشته تغذیه دام از رساله خود با عنوان "اثرات تغذیه سطوح متفاوت مکمل عناصرمعدنی بر غلظت عناصرمعدنی خون و مو  و هورمون‌های تیروئیدی در اسب‌ کاسپین" با موفقیت دفاع نمود. راهنمایی رساله آقای احمد قربانی را آقایان دکتر اردشیر محیط و دکتر حسن درمانی برعهده داشتند. آقای دکتر احمد قربانی هم اکنون عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان است.