بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع اولین دانشجوی دکتری تغذیه دام در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

دفاع اولین دانشجوی دکتری تغذیه دام در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان


دفاع اولین دانشجوی دکتری تغذیه دام در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

اولین دانشجوی دکتری رشته تغذیه دام از رساله خود با عنوان "اثرات تغذیه سطوح متفاوت مکمل عناصرمعدنی بر غلظت عناصرمعدنی خون و مو  و هورمون‌های تیروئیدی در اسب‌ کاسپین" با موفقیت دفاع نمود. راهنمایی رساله آقای احمد قربانی را آقایان دکتر اردشیر محیط و دکتر حسن درمانی برعهده داشتند. آقای دکتر احمد قربانی هم اکنون عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان است.