بستن
FA EN

فرم های دوره دکتری

فرم های دوره دکتری


فرم های دوره دکتری

 طول دوره، ثبت نام و انتخاب واحد

فرم های مربوط به انتخاب استاد راهنما

- آیین نامه آزمون جامع 

- فرم های آزمون جامع

-دفاع از پروپوزال برای دانشجویان دکتری

- فرم ارجاع به کمیسیون موارد خاص

 مراحل و مقررات مربوط به تصویب پروپوزال

- فرم پروپوزال

فرم گزارش وضعیت تحصیل

- استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت 

 مراحل انجام کار

- فرم تقاضای تمدید سنوات

 مراحل و مقررات مربوط به دفاع از رساله

- راهنمای نگارش رساله

فرم مجوز دفاع

- صورتجلسه دفاع و تعهد نامه

- فرم گواهی مقاله

ارزشیابی نمره

- فرم خلاصه رساله دکتری

مراحل و مقرات مربوط به دانش آموختگی و تسویه حساب

- مراحل انجام کار

- فرم کنترل رساله

- مدارک لازم برای تحویل پایان نامه به کتابخانه مرکزی

فرم مشخصات استاد مدعو  

- فرم ثبت اطلاعات پایان نامه (فرم ثبت و توصیف پایان نامه)

- ثبت اطلاعات در سامانه پژوهشی استاد

فرم تسویه با داروخانه دانشکده

- فرم تسویه داخلی

دیگر

- دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکترای تخصصی سال 1393 (جدید)