بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرم های مورد نیاز پژوهشی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده

فرم های مورد نیاز پژوهشی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده


فرم های مورد نیاز پژوهشی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده

اعضای محترم هیات علمی دانشکده می توانند علاوه بر فرم های زیر جهت استفاده از فرم های دیگر مورد نیازبه قسمت امور پژوهشی سایت معاونت پژوهشی دانشگاه مراجعه فرمایید.

 

 

دریافت فرم های پژوهشی

 

سایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه