بستن
FA EN AR RU FR CHI

موفقیت عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی در عضویت هیئت تحریریه نشریه Scientific Reports از انتشارات Nature

موفقیت عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی در عضویت هیئت تحریریه نشریه Scientific Reports از انتشارات Nature


موفقیت عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی در عضویت هیئت تحریریه نشریه Scientific Reports از انتشارات Nature

آقای دکتر آرش زیبایی عضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی به عضویت هیئت تحریریه نشریه Scientific Reports از انتشارات Nature انتخاب شده اند. لازم به ذکر است که این مجله در فهرست Q1 بوده و ضریب تاثیر 3.998 دارد.