بستن
FA EN AR RU FR

نگارش کتاب " Microbes for sustainable Insect Pest Management" توسط عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی

نگارش کتاب " Microbes for sustainable Insect Pest Management" توسط عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی


نگارش کتاب " Microbes for sustainable Insect Pest Management" توسط عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی

  آقای دکتر آرش زیبایی عضوهیئت علمی گروه گیاهپزشکی در نگارش فصل سیزدهم کتاب « Microbes for sustainable Insect Pest Management» با عنوان « Entomopathogen and Synthetic Chemical insecticide: Synergist and Antagonist» مشارکت داشتند که توسط انتشارات Springer در سپتامبر 2019 به چاپ رسیده است.

لینک کتاب