بستن
FA EN AR RU FR CHI

هرباریوم قارچ شناسی

هرباریوم قارچ شناسی


هرباریوم قارچ شناسی

در این قسمت نمونه های خشک شده قارچ های مختلف بیماری زای گیاهی، جنگلی و ... نگهداری، و هر یک به طور مجزا و با تمام مشخصات کد گذاری می شود. این هرباریوم در سال 1393 به ثبت جهانی رسید.