بستن
FA EN AR RU FR CHI

کشت دوم برنج در مزرعه دانشکده علوم کشاورزی نشاکاری شد.

کشت دوم برنج در مزرعه دانشکده علوم کشاورزی نشاکاری شد.


کشت دوم برنج در مزرعه دانشکده علوم کشاورزی نشاکاری شد.

به منظور بررسی تاریخ نشای کاشت برنج ( همزمان دو مرحله در یکسان) اقدام به کاشت نشای برنج در تاریخ 97/05/16 گردید.