بستن
FA EN

گروه پژوهشی کرم ابریشم

گروه پژوهشی کرم ابریشم


گروه پژوهشی کرم ابریشم

دانشکده علوم کشاورزی دارای یک گروه پژوهشی به نام کرم ابریشم می‌باشد. رسالت گروه پژوهشي كرم ابريشم را می توان به شرح زير خلاصه نمود: 1- انجام پژوهش هاي بنيادي، توسعه اي و كاربردي مورد نياز صنعت نوغان 2- نشر علوم و فنآوري پيشرفته. 3- انتقال فنآوري نوين و بررسي چگونگي اثر بخشي آن با توجه به وضعيت اقتصادي، اجتماعي و اقليمي كشور. اهداف و علائق این گروه پس از اخذ موافقت قطعی از وزارت علوم در سال 82 با برقراري همكاري و مشاركت گسترده با مؤسسات، شركت ها و مراكز تحقيقاتي مرتبط با کرم ابریشم در کشور و خارج از ایران تلاش نمود که تا پایان برنامه چهارم به اهداف زیر دست یابد و در نظر دارد با توسعه گروه و تشکیل پژوهشكده ابريشم و ارتقاء آن به يك مركز بين المللي مطالعات نوغانداری در منطقة غرب آسيا تاثیر بیشتری در وضعیت ابریشم منطقه داشته باشد: الف) انجام فعاليت های تحقيقاتي كه منجر به بهبود كيفيت تخم نوغان، پيلة كرم ابريشم، ابريشم وتوت شود . ب) توسعة بانك ژن كرم ابريشم كشور ج) معرفی كرم ابريشم به عنوان يك مدل در تحقيقات بنيادي د) توسعة صنايع وابسته به كرم ابريشم ه) توسعة بانك ژن توت كشور و) مطالعة وضعيت اقتصادي و اجتماعي جوامع روستايي به منظور تهيه و اجراي طرحهايي كه منجر به اصلاح ساختار موجود و احياء و توسعة مزارع و بهره برداري ها شود. ز) مطالعة بازار جهاني محصولات صنعت نوغان و پيشنهاد راهكاري مناسب جهت دستيابي به آن ح ) تربيت نيروي انساني متخصص براي بخش هاي مختلف صنعت نوغان ط ) توسعه گروه پژوهشي كرم ابريشم و زيست فناوری نوغانداری و تأسيس پژوهشكدة ابريشم اعضای هیأت علمی این گروه خود دارای عضو هیأت علمی مستقل نیست، اما با کمک اعضای هیأت علمی سایر گروه‌ها به فعالیت علمی و پژوهشی می‌پردازد.