در این آزمایشگاه که اتاق کار دانشجویان دکتری گروه نیز است دو سیستم رایانه جهت کار این دانشجویان فراهم شده است. علاوه بر این برخی از کلاس‌های عملی در این آزمایشگاه برگزار می‌شود. این آزمایشگاه دارای بانک بذر سبزیجات و کلکسیونی از قارچ های خوراکی جهت آموزش دانشجویان کارشناسی نیز است.

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:
۱- اسپکتروفتومتر
۲- رفراکتومتررومیزی
۳- سانتریفیوژ
۴- سانتریفیوژ یخچال دار
۵- بینوکولار (۳)
۶- میکروسکوپ نیکون
۷- کلونجو
۸- مگنت استیور
۹- ترازوی سارتریوس
۱۰-اتاقک های رشد

آزمایشگاه فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی:

در این آزمایشگاه وسایلی مانند انواع دستگاه اسپکتروفتومتر، سانتریفیوژ های یخچال دار و معمولی، آون، بن ماری، تانک نیتروژن،pH  متر و EC متر، ورتکس، ترازوی های حساس با دقت های مختلف، همچنین سردخانه و اتاقک ارزیابی پس از برداشت گل های بریده وجود دارد. در این آزمایشگاه مجموعه ای از بذر سبزیجات و قارچهای خوراکی وجود دارد.

آزمایشگاه کروماتوگرافی:

در این آزمایشگاه دو دستگاه HPLC و GC قرار دارد که دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از آنها برای ارزیابی کیمیت و کیفیت برخی ترکیبات گیاهی استفاده می­کنند.

 44

گلخانه ها:

گروه علوم باغبانی دارای چهار مجموعه گلخانه شامل گلخانه شیشه ای آموزشی، گلخانه های پلاستیکی آموزشی، گلخانه شیشه ای تحقیقاتی، و یک مجتمع ۲۲ غرفه­ای گلخانه­ای پیشرفته، همچنین انواع شاسی های سرد جهت انجام پروژه­های تحقیقاتی و آموزشی در اختیار دارد.

باغ و مزرعه تحقیقاتی و آموزشی:

گروه باغبانی دارای یک باغ میوه و یک باغ سبزیکاری دارد که جهت آموزش و امور پژوهشی استفاده می شود.

 8