در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حشره شناسی انجام می شود.

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:
۱- دو واحد اتاقک رشد حشرات
۲- دو دستگاه انکوباتور
۳- یک دستگاه هود
۴- استریو میکروسکوپ
۵- میکروسکوپ و ادوات و وسایل مربوط به پرورش و بررسی زیست شناسی حشرات و آفات گیاهی