در این آزمایشگاه اغلب آزمایش‌های فیزیکی، شیمیایی، کانی‌شناسی و میکروبیولوژی مربوط به پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و نیز طرح های تحقیقاتی گروه انجام می‌گیرد.

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:

۱- دستگاه‌های جذب اتمی
۲- اسپکتروفتومتر دیجیتالی
۳- سانتریفیوژ
۴- اتوکلاو
۵- فِلیم فتومتر

bio 1 bio 2