در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:

۱- کجلدال
۲- کوره الکتریکی
۳- دسیکاتور
۴- ترازوی دیجیتال
۵- فور (آون) پنکه‌دار
۶- آب مقطر گیری
۷- هموژنایزر
۸- کجلدال ۴ خانه
۹- الکتروآنالایز
۱۰- سوماتیک سل کانتر
۱۱- آب مقطر گیری
۱۲- میکروسکوپ المپوس
۱۳- نیم تنه گاو