در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه سم¬شناسی و فیزیولوژی حشرات انجام می¬شود.

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:
۱- دستگاه های اسپکتروفتومتر
۲- میکروپلیت ریدر
۳- pH متر
۴- پمپ خلا
۵- الکتروفورز پروتئین ها
۶- انکوباتور