در این آزمایشگاه اغلب خصوصیات شیمیایی خاک، آب و گیاه اندازه‌گیری شده و بر اساس آن حاصلخیزی و کیفیت خاک، کیفیت آب و وضعیت تغذیه‌ای گیاه ارزیابی می‌ شود. خصوصیات شیمیایی قابل اندازه‌گیری شامل؛ کاتیون‌ها و آنیون‌های محلول (کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، سولفات، کلر، نیترات، کربنات، بی کربنات و غیره)، کاتیون‌های تبادلی، ظرفیت تبادل کاتیونی خاک (CEC)، واکنش (pH) خاک و آب، هدایت الکتریکی (EC) خاک و آب، آهک، گچ، مواد آلی و ازت، فسفر و پتاسیم می‌باشد.

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:

۱- pH متر
۲- هدایت سنج
۳- کجلدال
۴- فلام فتومتر
۵- سانتریفیوژ
۶- آون
۷- انواع غربال ها

shimi