در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:

۱- میکروسکوپ المبیری
۲- میکروسکوپ المپوس
۳- انکوباتور
۴- کفی کانتر
۵- آب مقطر گیری
۶- میکروسکوپ مادیران