آزمایشگاه کرم ابریشم

شامل وسایل و امکانات :

۱-سمپلر
۲- استیرر و هات پلت دیجیتال
۳- هموژنایزر
۴- ژرمیناتور
۵- انکوباتور
۶- انکوباتور CO2
۷- انکوباتور یخچال دار
۸- سانتریفوژ
۹- دستگاه اندازه گیری رطوبت برگ
۱۰- میکروسکوپ اینورت
۱۱- اسکنر ژل
۱۲- الکتروفورز افقی ژل آگاروز Biometra
۱۳- الکتروفورزعمودی ژل پلی اکریل آمید Bio- Rad
۱۴- فریزر ۲۰- درجه سانتیگراد
۱۵- یخچال معمولی
۱۶- فور- اتو- آون
۱۷- ترموسایکلر (PCR) 40 خانه
۱۸- مخزن ازت مایع ۳۰ لیتری ۱۹- شیکر
۲۰- شیکر انکوباتور
۲۱- پمپ خلاء
۲۲- ورتکس
۲۳- pH متر
۲۴- ژل داکیومنتیشن
۲۵- ترمال پرینتر
۲۶- آب مقطرگیری یکبار تقطیر
۲۷- آب مقطرگیری دو بار تقطیر
۲۸- ترازوی دیجیتال با دقتهای مختلف
۲۹- اسپکتروفتومتر

کارگاه تحقیقاتی پرورش کرم ابریشم

شامل وسایل و امکانات :

۱- خانچه چوبی (سینی پرورش)    ۸۰ عدد
۲- طبق فلزی چرخدار ۴ طبقه        ۱۰ عدد
۳- دستگاه کرک گیر برقی            یک دستگاه
۴- رطوبت ساز                            ۲ دستگاه

بخش تجهیزات عمومی

شامل وسایل و امکانات :
Kato
ژرمیناتور کروک
فریزر ۸۰ – (GFL)
دسیکاتور
بن ماری
سانتریفیوژ یخچال دارEpendort
شیکر انکوباتور(GFL)
فریزر هیمالیا
فریزر ۸۰ – (DAIRE)
هود (BFASTA)
هموژنایزر
PH متر ساوکوریوس
PH متر WTW
بینوکولار (BioRAD)
ترموسایکلر (eppendort)
Vortex
ژرمیناتور گرمک
ژرمیناتور ایران خوشکار
مگنت اسپترو
ژل داک (۱۳۱۰-Ra)
شیکر انکوباتورSTBATA
شیکر انکوباتور INFORS