در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:

الکتروپورتیدر (Biorad)

Tissue Lysers

ترازو Sartorius) 0/1mg)

مینی انکوباتور

اسپکتروفتومتر

مگنت اسپتر (Yello line)

میکروسانتریفیوژ (Eppenderf)

سانتریفیوژ (Labofuge)

شیکر (Ika)

ست سمپلر Gilson

ست سمپلر Eppender